: : Menu: :
 
 
 
ระบบเมลล์
 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
: : เกี่ยวกับเรา: :
     
 
ความเป็นมาและหลักการตรวจสอบภายใน
     
 
 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
     
 

โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สป.มท.

     
 
บุคลากรกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
     
 
กรอบคุณธรรมของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
     
 
กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปี
     
 
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
     
 
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2562
     
 
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2561
     
 
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
     
 
คำรับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ
     
 
ขั้นตอนการให้บริการงานตรวจสอบภายใน
     
 
ระเบียบการตรวจสอบภายใน ปี 2551
     
 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในฯ
     
 
ระเบียบ คตง. ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
     
     
       
       
     


กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชั้น ๒ อาคารดำรงราชานุสรณ์ ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทร ๐ - ๒๒๒๓ - ๑๑๙๖
Hotline : ๕๐๖๓๑ - ๓

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels