: : Menu: :
 
 
 
ระบบเมลล์
 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 
: : แผนการตรวจสอบประจำปี: :
     
 
แผนการตรวจสอบประจำปี 2566
     
   
   
     
 
แผนการตรวจสอบประจำปี 2565
     
   
   
     
 
แผนการตรวจสอบประจำปี 2564
     
   
   
     
 
แผนการตรวจสอบประจำปี 2563
     
   
   
     
 
แผนการตรวจสอบประจำปี 2562
     
   
   
     
 
แผนการตรวจสอบประจำปี 2561
     
   
   
     
 
แผนการตรวจสอบประจำปี 2560
     
   
   
     
 
แผนการตรวจสอบประจำปี 2559
     
   
   
     
 
แผนการตรวจสอบประจำปี 2558
     
 
 
     
 
แผนการตรวจสอบประจำปี 2557
     
 
 
   
     
 
แผนการตรวจสอบประจำปี 2556
     
 
 
   
     
 
แผนการตรวจสอบประจำปี 2555
     
 
 
     
 
แผนการตรวจสอบประจำปี 2554
     
 
แผนการตรวจสอบประจำปี 2553
     
 
 
     
 
แผนการตรวจสอบประจำปี 2552
     
 
 
     
 
 
     
     
     
     
     
       


กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชั้น ๖ อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทร ๐-๒๒๒๓-๑๑๙๖
Hotline : ๕๐๖๓๑-๓

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels