: : Menu: :
 
 
 
ระบบเมลล์
 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
: : คำถามที่พบบ่อย : :
       
 
ถาม
เบิกค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย 1,000 บาท จะต้องแจ้งชื่อสถานที่พัก หรือ ไม่
       
 
ตอบ

ไม่ต้องแจ้ง เพราะพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ ไม่ได้กำหนดไว้

 
 

       
 
   
       
 
   
       
       
       
 
   
       
       
       
       
       
       


กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชั้น ๖ อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทร ๐-๒๒๒๓-๑๑๙๖
Hotline : ๕๐๖๓๑-๓

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels