: : Menu: :
 
 
 
ระบบเมลล์
 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
: : ติดต่อเรา : :
 
 

 

กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชั้น
อาคารดำรงราชานุสรณ์

ถนนอัษฎางค์
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

โทร ๐-๒๒๒๓-๑๑๙๖ โทรสาร ๐-๒๒๒๓-๑๑๙๖ , 50633

hotline : ๕๐๖๓๑-๓

E-mail : audit0217@gmail.com

 
 
 
 
       


กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชั้น ๔ อาคารดำรงราชานุภาพ ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทร ๐-๒๒๒๓-๑๑๙๖
Hotline : ๕๐๖๓๑-๓

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels