: : Menu: :
 
 
 
ระบบเมลล์
 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
: : กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปี: :
     
 
กฎบัตร ปี 2565
     
 
กฎบัตร ปี 2563
     
 
กฎบัตร ปี 2562
     
 
กฎบัตร ปี 2561
     
 
กฎบัตร ปี 2560
     
 
กฎบัตร ปี 2559
     
 
กฎบัตร ปี 2558
     
 
กฎบัตร ปี 2557
     
 
กฎบัตร ปี 2556
     
 
 
     
 
 
     
     
     
     
     
       


กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชั้น ๔ อาคารดำรงราชานุภาพ ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทร ๐-๒๒๒๓-๑๑๙๖
Hotline : ๕๐๖๓๑-๓

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels