: : Menu: :
 
 
 
ระบบเมลล์
 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
: : ระเบียบพัสดุ : :
  การกำหนดตัวอย่างประกาศประกวดราคาซื้อและตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพอ)0421.3/ว 398 ลว. 28 ต.ค. 56
     
 
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 กรณีการจ้างเหมาบริการที่เป็นการจ้างบุคคลธรรมดา และการจัดทำร่างสัญญา) (ที่ กค 0421.4/ว 82 ลว 28ิ ก.พ. 56)
     
 
การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP (ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 47 ลว 7 ก.พ. 56)
     
 
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 กรณีสัญญาที่ต้องใช้เงินงบประมาณผูกพันข้ามปี และกรณีสัญญาที่ต้องมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (ดวนที่สุด ที่ กค 0421.6/ว47 ลว 6 ก.พ.56)
     
 
การพัฒนาปรับปรุงระบบ e-GP และระบบ GFMIS เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย (ที่ กค 0421.4/ว 26 ลว 23 ม.ค.56)
     
  การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ไว้ในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ด้วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0421.3/ว347 ลว 5 ก.ย.55)
     
  ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 (ที่ กค 0421.4/ว294 ลว 31 ก.ค. 55)
     
  การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอราคาขั้นต่ำ (Minimun Bid) แต่ละครั้ง ในวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการต่อรองราคากรณีผู้มีสิทธิเสนอราคารายเดียวหรือมีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ)0421.3/ว289 ลว 30 ก.ค.55)
     
  การกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (ด่วนที่สุด กค (กวพ) 0421.3/ว 38 ลว 3 กุมภาพันธ์ 2555)
     
  การยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในงาน/โครงการ ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 39 ลว 6 ก.พ.55)
     
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน กรณีเบิกเงินงบประมาณแทนกัน (ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 33 ลว 2 ก.พ.55)
     
 
การแก้ไขรายละเอียดในตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ์ (ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพอ)0421.3/ว 223 ลว 30 มิ.ย.54)
     
 

การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้าง ที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทันที มีผลย้อนหลัง (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0408.4/ว351 ลว 9 ก.ย.48)

     
 
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการริบหลักประกันซอง การแก้ไขปรับปรุงตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และตัวอย่างหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพอ)0421.3/ว141 ลว 21เม.ย.54)
     
 
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง (ด่วนที่สุด ที่ กค.0421.5/ว9 ลว 17 ก.พ.54)
     
 
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อไขต่างๆในเอกสารการประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพอ)0421.3/351 ลว 22 ก.ย.53)
     
 
การกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทสินค้าและบริการหรืองานโครงการ ที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 (ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว247 ลว 14 ก.ค.53)
     
 
 
การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบ สร. ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (ด่วนมาก ที่ นร 0504/8094 ลว 19 ก.ค. 49)
 
 
 
 
การผ่อนผันและแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ สร. ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 (ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.3/ว 113 ลว 23 มี.ค. 49)
 
 
 
       


ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชั้น ๖ อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทร ๐-๒๒๒๓-๑๑๙๖
Hotline : ๕๐๖๓๑-๓

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางปานจิตต์ มังคลัษเฐียร

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels