: : Menu: :
 
 
 
ระบบเมลล์
 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
: : บำเหน็จ บำนาญ:
     
 
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จลูกจ้าง (ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.3/ว 527 ลว. 29 พ.ย. 2561)
     
 
การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions' Electronic Filing) (ด่วนที่สุด ที่ กค 0432.4/ว 153 ลว. 17 ธ.ค. 2558)
     
 
บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรพย์ประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม) (ที่ กค 0406.5/ว 269 ลว. 29 ก.ย. 2557)
     
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       


กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชั้น ๔ อาคารดำรงราชานุภาพ ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทร ๐-๒๒๒๓-๑๑๙๖
Hotline : ๕๐๖๓๑-๓

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels