รายการอัตราค่าบริการสาธารณสุข

 

หมวดที่ 1

ค่าห้องและค่าอาหาร

 

            ค่าห้องและค่าอาหาร หมายถึง  ค่าห้องหรือค่าเตียงสามัญรวมอาหาร สำหรับผู้ป่วยขณะที่พักรักษาในสถานพยาบาล

ค่าอาหาร หมายถึง

1. อาหารปกติ

2. อาหารทางสายยาง (อาหารเหลวที่ให้ผู้ป่วยผ่านทางสายยาง)

3. อาหารทางการแพทย์ที่ให้ทางปากหรือสายยาง (อาหารที่ขึ้นทะเบียนกับ อ.ย. เป็นอาหารทางการแพทย์) ทั้งนี้ อาหารเสริมที่ให้ทางเส้นเลือด จัดอยู่ในหมวดค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด

          ค่าห้อง I.C.U. เบิกได้ในอัตราค่าห้องและค่าอาหาร โดยอนุโลมวันละ 300-600 บาท ตามลักษณะของเตียง และพื้นที่ (เตียงรวม หรือห้องแยก) และต้องไม่คิดค่าห้องพิเศษ

ค่าใช้อุปกรณ์ในห้อง I.C.U. จัดอยู่ในหมวดค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์กรณีเด็กแรกเกิดป่วยให้คิดค่าใช้จ่ายแยกต่างหากจากแม่ หากเด็กแรกเกิดไม่ป่วยให้คิดค่าใช้จ่ายรวมกับแม่

 

รหัส

ลำดับ

รายการ

หน่วย

ราคา

หมายเหตุ

21101

1.1

เตียงสามัญ 

วัน

300

เบิกได้ร่วมกับค่าอาหารในราคาไม่เกิน 300 บาท ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

21201

1.2

ห้องพิเศษ

วัน

600

เบิกได้ร่วมกับค่าอาหารในราคาไม่เกิน 600 บาท ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

21301

1.3

เตียงสังเกตอาการ/ Ambulatory, one day treatment (รวมค่าการพยาบาล)

ครั้ง/วัน

100

- สำหรับผู้ป่วยนอกที่มาให้ยาเคมีบำบัด  หัตถการที่   ไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล แต่ต้องสังเกตอาการตั้งแต่    2 ชั่วโมงขึ้นไป

- ไม่รวมถึงการฟอกเลือดด้วยวิธีไตเทียม

หลักเกณฑ์การนับวันนอนและระยะเวลาในการเบิกค่าห้องและค่าอาหาร

            1. การนับเวลาในการคิดจำนวนวันนอนเพื่อเบิกเงินค่าเตียงสามัญและค่าอาหาร หรือค่าห้องและค่าอาหาร  ให้นับตั้งแต่เวลาที่สถานพยาบาลรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในจนถึงเวลาที่สถานพยาบาลจำหน่ายผู้ป่วยออกจากสถานพยาบาล โดยให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง และส่วนที่ไม่ถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับได้เกินหกชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน โดย

                 1.1 ค่าเตียงสามัญ ให้เบิกได้ไม่จำกัดจำนวนวัน

                 1.2 ค่าห้องพิเศษ ให้เบิกได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 13 วัน ส่วนที่เกินกว่านั้น ให้สถานพยาบาลเรียกเก็บจากผู้มีสิทธิ เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการแพทย์ที่ผู้อำนวยการสถานพยาบาลแต่งตั้งวินิจฉัยว่าจำเป็นต้องรักษาเกินกว่า 13 วัน ให้เบิกค่าห้องและค่าอาหารได้ตามจำนวนวันที่คณะกรรมการแพทย์วินิจฉัยและออกหนังสือรับรองให้ เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย

            2. การนับเวลาในการคิดจำนวนวันนอนดังกล่าว  กรณีสถานพยาบาลรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยภายในแล้วปรากฏว่าผู้ป่วยเสียชีวิต หรือมีความจำเป็นทางการแพทย์ต้องส่งต่อไปรับการรักษาพยาบาล   ณ สถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าในวันแรกนั้น  ให้นับตั้งแต่เวลาที่สถานพยาบาลรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยภายในจนถึงเวลาที่ผู้ป่วยเสียชีวิต หรือเวลาที่สถานพยาบาลจำหน่ายผู้ป่วยออกจากสถานพยาบาล  ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงนั้นนับได้ไม่เกินหกชั่วโมง ให้เบิกค่าห้องและค่าอาหาร ดังนี้

                 2.1 ค่าเตียงสามัญ ให้เบิกได้ไม่เกิน 100 บาท

                 2.2 ค่าห้องพิเศษ ให้เบิกได้ไม่เกิน 200 บาท 

ทั้งนี้ ในการส่งข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยไปยังสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) ให้สถานพยาบาลลงเวลาที่รับและจำหน่ายผู้ป่วยให้ชัดเจนทุกครั้ง

            อนึ่ง กรณีสถานพยาบาลรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยภายในแล้ว ปรากฏว่าผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษา พยาบาลในสถานพยาบาล โดยมิได้มีการจำหน่ายผู้ป่วยออกจากสถานพยาบาล มิให้สถานพยาบาลเบิกค่าเตียงสามัญ หรือค่าห้องพิเศษในช่วงระยะเวลาที่ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาพยาบาลนั้น

 

           

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างการนับเวลาในการคิดจำนวนวันนอนเพื่อเบิกเงินค่าห้องและค่าอาหาร

            ก. สถานพยาบาลรับตัวผู้มีสิทธิไว้เป็นผู้ป่วยภายใน วันที่ 1 ตุลาคม 2548 เวลา 18.00 น. และจำหน่ายออกจากสถานพยาบาล วันที่ 3 ตุลาคม 2548 เวลา 10.00 น. สถานพยาบาลสามารถเบิกเงินค่าห้องและค่าอาหารได้จำนวน 2 วัน โดย

                 18.00 น. วันที่ 1 ตุลาคม – 18.00 น. วันที่ 2 ตุลาคม = 24 ชั่วโมง = 1 วัน

                 18.00 น. วันที่ 2 ตุลาคม – 10.00 น. วันที่ 3 ตุลาคม = 16 ชั่วโมง ให้คิดเป็น 1 วัน

            ข. สถานพยาบาลรับตัวผู้มีสิทธิไว้เป็นผู้ป่วยภายใน วันที่ 1 ตุลาคม 2548 เวลา 9.00 น. และจำหน่ายออกจากสถานพยาบาล วันที่ 3 ตุลาคม 2548 เวลา 11.00 น. สถานพยาบาลสามารถเบิกเงินค่าห้องและค่าอาหารได้จำนวน 2 วัน โดย

                 9.00 น. วันที่ 1 ตุลาคม – 9.00 น. วันที่ 2 ตุลาคม = 24 ชั่วโมง = 1 วัน

                 9.00 น. วันที่ 2 ตุลาคม – 9.00 น. วันที่ 3 ตุลาคม = 24 ชั่วโมง = 1 วัน

                 9.00 – 11.00 น. วันที่ 3 ตุลาคม = 2 ชั่วโมง ไม่นับเป็นวันใหม่

            ค. สถานพยาบาลรับตัวผู้มีสิทธิไว้เป็นผู้ป่วยภายใน วันที่ 1 ตุลาคม 2548 เวลา 10.00 น. และจำหน่ายออกจากสถานพยาบาล เวลา 17.00 น. ในวันเดียวกัน สถานพยาบาลสามารถเบิกเงินค่าห้องและค่าอาหารได้จำนวน 1 วัน โดย

                 10.00 – 17.00 น. วันที่ 1 ตุลาคม = 7 ชั่วโมง ให้คิดเป็น 1 วัน

            ง. สถานพยาบาลรับตัวผู้มีสิทธิไว้เป็นผู้ป่วยภายใน วันที่ 1 ตุลาคม 2548 เวลา 10.00 น. และผู้ป่วยเสียชีวิต เวลา 15.00 น. ในวันเดียวกัน = 5 ชั่วโมง สถานพยาบาลสามารถเบิกเงินค่าเตียงสามัญและค่าอาหารได้ในอัตรา 100 บาท หรือค่าห้องและค่าอาหารได้ในอัตรา 200 บาท แล้วแต่กรณี

           

 

 


หมวดที่ 2

ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

 

            ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค หมายถึง ค่าใช้จ่ายตามรายการค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนี้

            - ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 460 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2547 เรื่องประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค กำหนดให้เครื่องสำหรับการกระตุ้นสมองผ่านประสาทสมองเส้นที่ 10 (Vagal Nerve Stimulator) พร้อมอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคลมชัก (รหัส 1201)  โดยให้เบิกจ่ายในอัตราไม่เกินชุดละ 900,000 บาท

            - ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 77 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค กำหนดประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค โดยแบ่งออกเป็น 10 หมวด ได้แก่

                - หมวด1  ระบบประสาท

                - หมวด 2  ตา หู คอ จมูก

                - หมวด 3  ระบบทางเดินหายใจ

                - หมวด 4  หัวใจและหลอดเลือด

                - หมวด 5  ทางเดินอาหาร

                - หมวด 6  ทางเดินปัสสาวะ และสืบพันธุ์

                - หมวด 7  กระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น

                - หมวด 8  วัสดุ/อุปกรณ์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

                - หมวด 9  อื่นๆ

                - หมวดวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นวัสดุทางการแพทย์

                ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติตามลักษณะข้อบ่งชี้ในการใช้ ดังนี้

                1. ประเภทอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคที่มีลักษณะข้อบ่งชี้ในการใช้เป็นการเฉพาะ ให้ถือปฏิบัติตามที่ประกาศ

                2. ประเภทอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคที่มีความชัดเจนอยู่ในตัว ไม่มีการกำหนดลักษณะและข้อบ่งชี้ในการใช้

                    3. การซ่อมแซมอวัยวะเทียมให้เบิกได้ตามที่แพทย์ของสถานพยาบาลที่ตรวจรักษาเป็นผู้สั่งซ่อมโดยประหยัด ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึงอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคตามที่กำหนดด้วย

                สำหรับสถานพยาบาล ให้ทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ ว 140 ลงวันที่ 7 เมษายน 2548

หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาอุปกรณ์ ให้กำหนดเช่นเดียวกับการกำหนดราคายา (หมวดที่ 3)


หมวดที่ 3

ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด

 

            ค่ายา หมายถึง ค่ายาที่ใช้ในการบำบัดรักษาโรคไม่ว่าจะมีวิธีการให้ยาในลักษณะใด เช่น เป็นยาฉีด ยาทา ยาใส่แผล หรือยารับประทาน 

            ค่ายาที่เบิกได้ หมายถึง ค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ส่วนยานอกบัญชีหลักแห่งชาติจะต้องให้คณะกรรมการแพทย์ที่ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการแต่งตั้งเป็นผู้วินิจฉัยและออกหนังสือรับรองให้เพื่อประกอบการเบิกจ่ายจึงจะสามารถเบิกได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 66 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2542 สำหรับสถานพยาบาลให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.5/ว 65

            สารอาหารทางเส้นเลือด หมายถึง สารน้ำหรือสารอาหารที่ให้ผู้ป่วยทางเส้นเลือด ซึ่งไม่ได้ใช้รับประทานทางปากโดยปกติ เช่น กลูโคส น้ำเกลือ กรดอะมิโน เป็นต้น

 

หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคายา

ราคาต้นทุนต่อหน่วย (บาท)              ราคาที่ให้เบิก                                        

0.01 – 0.20                                          0.50

0.21 – 0.50                                          1.00

0.50 – 1                                               1.50

1.01 – 5                                               1.50 + 125 % ของส่วนที่เกิน 1 บาท

5.01 – 10                                             6.50 + 120 % ของส่วนที่เกิน 5 บาท

10.01 – 50                                           12.50 + 118 % ของส่วนที่เกิน 10 บาท

50.01 – 100                                         60 + 116 % ของส่วนที่เกิน 50 บาท (60 ปัดเศษจาก 59.70)

100.01 – 500                                       118 + 114 % ของส่วนที่เกิน 100 บาท

500.01 – 1,000                                    574 + 112 % ของส่วนที่เกิน 500 บาท

1,000.01 – 5,000                                 1,134 + 110 % ของส่วนที่เกิน 1,000 บาท

5,000.01 – 10,000                               5,534 + 108 % ของส่วนที่เกิน 5,000 บาท

เกิน 10,000                                           10,934 + 106 % ของส่วนที่เกิน 10,000 บาท

ราคาขายต่ำกว่า 10 บาท ควรปัดให้เป็นเท่าของ 0.25 บาท

ราคาขายสูงกว่า 10 บาท แต่ไม่เกิน 100 บาท ควรปัดให้เป็นเท่าของ 0.50 บาท

ราคาขายสูงกว่า 100 บาท ควรปัดเศษให้เป็นบาท โดย น้อยกว่า 0.50 บาทปัดลง  0.50 ขึ้นไปปัดขึ้น


ตัวอย่าง

ทุน                  ราคาที่ให้เบิก                                    ราคาที่ให้เบิก   ปัดเศษ

2                         1.50 + 1.25 X (2 – 1)                                  2.75                 -

4                         1.50 + 1.25 X (4 – 1)                                  5.25                 -

8                         6.50 + 1.20 X (8 – 5)                                  10.10               10

16                       12.50 + 1.18 X (16 – 10)                            19.58               19.50

32                       12.50 + 1.18 X (32 – 10)                            38.46               38.50

64                       60 + 1.16 X (64 – 50)                                 76.24               76

128                     118 + 1.14 X (128 – 100)                           149.92             150

512                     574 + 1.12 X (512 – 500)                           587.44             587

1,024                  1,134 + 1.10 X (1,024 – 1,000)                  1,160.40          1,160

6,000                  5,534 + 1.08 X (6,000 – 5,000)                  6,614              

11,000                10,934 + 1.06 X (11,000 – 10,000)            11,994            

 

 


หมวดที่ 4

ค่ายากลับบ้าน

 

            ค่ายากลับบ้าน หมายถึง ส่วนของค่ายาที่ให้ผู้ป่วยนำกลับไปใช้ที่บ้าน โดยแยกออกจากค่ายาที่ใช้ขณะอยู่โรงพยาบาลให้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นยาฉีดหรือยารับประทาน

 

หมายเหตุ การจ่ายยาต้องให้สอดคล้องกับวันนัด และสอดคล้องกับแผนการรักษา


หมวดที่ 5

ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

 

ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมายถึง ค่าวัสดุทางการแพทย์ที่ใช้เพื่อการบำบัดรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล

วัสดุทางการแพทย์ที่จัดอยู่ในรายการค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคในหมวดที่ 2  จะนำมาไว้ในหมวดนี้ไม่ได้ และค่าวัสดุทางการแพทย์ที่ได้มีการคิดราคารวมอยู่ในค่าใช้จ่ายหมวดอื่นแล้ว  หรือรวมอยู่ในค่าหัตถการ ค่าการบริการอื่นๆ จะนำมาคิดในหมวดนี้อีกไม่ได้ (เช่น ในกรณีที่การกำหนดราคาค่าผ่าตัด ได้กำหนดโดยคิดรวมอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในการผ่าตัดจนครบกระบวนการแล้ว เมื่อมีการคิดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย จะนำค่าไหมเย็บแผลที่ใช้ในการผ่าตัดมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดนี้อีกไม่ได้)

ส่วนที่เบิกได้ หมายถึง ส่วนที่ใช้กับผู้ป่วยขณะที่อยู่ในโรงพยาบาล สำหรับส่วนที่จ่ายให้กับผู้ป่วยเมื่อจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลเพื่อนำไปใช้นอกโรงพยาบาล เบิกไม่ได้

รายการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จะมีประกาศในภายหลัง

หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาค่าเวชภัณฑ์ ให้กำหนดเช่นเดียวกับการกำหนดราคายา

 

 


หมวดที่ 6

ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต

 

            ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต หมายถึง ค่าจัดการบริการการให้โลหิตหรือส่วนประกอบของโลหิต เช่น โลหิต (Whole Blood) เม็ดโลหิตแดง (Packed Red Cell) พลาสมาสด (Fresh Plasma หรือ Fresh Frozen Plasma) เกล็ดโลหิต (Platelet Concentrate) พลาสมา (Plasma) โดยให้รวมค่าอุปกรณ์บรรจุ น้ำยาที่ใช้ในการเตรียมการตรวจทางเทคนิค ตลอดจนค่าบริการในการให้ด้วย

 

รหัส

ลำดับ

รายการ Blood Bank Section

ราคา/Test

หมายเหตุ

 

6.1

การตรวจเพื่อการให้เลือด หรือส่วนประกอบของเลือด

22101

6.1.1

Antibody Identification

 200

     สำหรับการตรวจเพื่อการให้เลือดหรือส่วนประกอบของเลือดเท่านั้น

     กรณีที่เป็นการตรวจโดยไม่มีการให้เลือดหรือส่วนประกอบของเลือดให้ใช้หมวดที่ 7 (7.1.1.15 - 7.1.1.23)

22102

6.1.2

Antibody Screening

50

22103

6.1.3

Blood group (ABO) - Slide method

30

22104

6.1.4

Blood group (ABO) - Tube method

100

22105

6.1.5

ABO Cell grouping

50

22106

6.1.6

ABO Serum grouping

50

22107

6.1.7

Rh. Typing

40

22108

6.1.8

Coomb’s test  - Direct

40

22109

6.1.9

Coomb’s test  - Indirect

30

22110

6.1.10

Cross matching 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัส

ลำดับ

รายการ Blood Bank Section

ราคา/Test

หมายเหตุ

 

การให้เลือด หรือส่วนประกอบของเลือด

ค่าอุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อ ถุงบรรจุโลหิต และการเตรียมส่วนประกอบของโลหิต ยูนิตละ

 

6.2

Whole Blood

 

ราคาที่กำหนดนี้รวม

1.1 ถุงบรรจุโลหิตและการเตรียมส่วนประกอบของโลหิต และ

1.2 การตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อแล้ว

 

23101

6.2.1

Whole Blood

700

23102

6.2.2

Whole Blood (NAT)

1,200

 

6.3

PRC

 

23201

6.3.1

Packed Red Cell

480

23202

6.3.2

Leucocyte Poored PRC

480

23203

6.3.3

Packed Red Cell (NAT)

780

23204

6.3.4

Leucocyte Poored PRC (NAT)

780

 

6.4

Platelet

 

23301

6.4.1

Platelet Concentrate    

380

23302

6.4.2

Single Donor Platelet (open system)

7,000

23303

6.4.3

Single Donor Platelet (closed system)

7,500

 

6.5

Plasma

 

23401

6.5.1

Fresh Frozen Plasma  

370

23402

6.5.2

Fresh Frozen Plasma (NAT)

670

23403

6.5.3

Aged Plasma

400

23404

6.5.4

Cryoprecipitate

370

 

6.6

อื่นๆ เกี่ยวกับบริการโลหิตฯ

 

23501

6.6.1

ค่าบริการฉายแสงเลือด (ครั้ง)

350

23502

6.6.2

Leukapheresis

7,000

23503

6.6.3

Blood Exchange ใช้เครื่อง Apherresis

 7,000

23504

6.6.4

Plasma Exchange ใช้เครื่อง Apherresis

 7,000

23505

6.6.5

การจัดการการรับบริจาคโลหิตยูนิตละ

 100

23506

6.6.6

ค่าอุปกรณ์เชื่อมถุงเลือด โดยเครื่องอัตโนมัติ

 100

ใช้เพิ่มในเฉพาะบางรายที่สายต่อถุงเลือดสั้นเกินไป

23999

 

อื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการตามหัวข้อ 6.1-6.6 ข้างต้น  และเป็นรายการที่ไม่สามารถเทียบเคียงได้

100

ให้เบิกตามจริงในราคาไม่เกินที่กำหนด และ ผู้ป่วยสามารถร่วมจ่าย

*NAT= Nucleic acid Amplification Technology

ตัวอย่างการคำนวณ

 

รายการ

1. ค่าบริการในการจองโลหิต

(ค่า Cross matching x จำนวนยูนิตที่จอง) +     ค่าตรวจหมู่โลหิตผู้ป่วย

2. ค่าบริการเมื่อใช้โลหิต

(ราคา Blood component x จำนวนที่ใช้)

รวมค่าบริการทั้งหมด 

เมื่อใช้โลหิต

(1+2)

จอง Whole blood   

2 ยูนิต

(80 x 2) + 140 = 300 บาท

ใช้ 1 ยูนิต = 700 บาท

ใช้ 2 ยูนิต = 1,400 บาท

ใช้ 1 ยูนิต = 300 + 700

= 1,000 บาท

ใช้ 2 ยูนิต = 300 + 1,400

= 1,700 บาท

จอง Packed red cell  3 ยูนิต

(80 x 3) + 140 = 380 บาท

ใช้ 1 ยูนิต = 480 บาท

ใช้ 2 ยูนิต = 960 บาท

ใช้ 1 ยูนิต = 380 + 480  

= 860 บาท

ใช้ 2 ยูนิต = 380 + 960

= 1,340 บาท

จอง Platelet concentrate    10 ยูนิต

คิดเฉพาะค่าตรวจหมู่โลหิตผู้ป่วย 140 บาท

ใช้ 5 ยูนิต = 1,900 บาท

ใช้ 10 ยูนิต = 3,800บาท

ใช้ 5 ยูนิต = 140 + 1,900  

= 2,040 บาท

ใช้ 10 ยูนิต = 140 + 3,800

= 3,940 บาท

 

 

 


หมวดที่ 7

ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา

 

            ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา หมายถึง ค่าบริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น ค่าตรวจน้ำตาลในเลือด ค่าตรวจปัสสาวะ ค่าตรวจชิ้นเนื้อ เป็นต้น โดยให้คิดค่าบริการรวมค่าน้ำยาและวัสดุสิ้นเปลือง ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจ และค่าบริการในการจัดเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วย

 

ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์

 

รหัสรายการ

ลำดับ

รายการ

ราคา/Test

7.1 Hematology

 

7.1.1

Blood Cells

 

30101

7.1.1.1

CBC (+ diff. + RBC morphology + plt count) by automation

80

30102

7.1.1.2

CBC (+ diff. + RBC morphology, platelet smear)  - Manual

60

30103

7.1.1.3

Reticulocyte count

30

30104

7.1.1.4

Hct (Hematocrit)

30

30105

7.1.1.5

ESR (Erythrocyte Sedimentation Rate)

40

30106

7.1.1.6

Acid phosphatase with tartrate (hairy cell leukemia)

200

30107

7.1.1.7

Bone marrow stain (wright stain)

45

30108

7.1.1.8

Bone marrow, iron stain

50

30109

7.1.1.9

Cytochemical profile stain (ชนิดละ)

100

30110

7.1.1.10

Buffy coat preparation

60

30111

7.1.1.11

Heinz body

30

30112

7.1.1.12

Hemosiderin test

80

30113

7.1.1.13

Inclusion body

30

30114

7.1.1.14

LAP score

550

30115

7.1.1.15

Antibody Identification

 200

30116

7.1.1.16

Antibody Screening

50

30117

7.1.1.17

Blood group (ABO) – Slide method

30

30118

7.1.1.18

Blood group (ABO) – Tube method

100

30119

7.1.1.19

ABO Cell grouping

50

30120

7.1.1.20

ABO Serum grouping

50

30121

7.1.1.21

Rh. Typing

40

30122

7.1.1.22

Coomb’s test  - Direct

40

30123

7.1.1.23

Coomb’s test  - Indirect

30

30124

7.1.1.24

LE cell

100

30125

7.1.1.25

Osmotic fragility test

40

30126

7.1.1.26

Malarial film

40

 

7.1.2

Coagulation

 

30201

7.1.2.1

PT (Prothombin Time)

60

30202

7.1.2.2

PTT (Partial Thomboplastin Time)

60

30203

7.1.2.3

TT (Thrombin Time)

70

30204

7.1.2.4

VCT (Venous Cloting Time)

30

30205

7.1.2.5

Clot retraction time/Clot lysis time

30

30206

7.1.2.6

ELT (Euglobulin Lysis Time)

 50

30207

7.1.2.7

FDP (Fibrin Degradation Product)

800

30208

7.1.2.8

D-dimer

300

30209

7.1.2.9

Von Willebrand factor

400

30210

7.1.2.10

Bleeding time

40

30211

7.1.2.11

Ristocetin cofactor activity

250

30212

7.1.2.12

Ristocetin induced agglutination

250

30213

7.1.2.13

Dichlorophenol indophenol precipitation test (DCIP)

70

30214

7.1.2.14

Fibrinogen level

350

30215

7.1.2.15

Factor assay  - Factor II

1,000

30216

7.1.2.16

Factor assay  - Factor V

1,000

30217

7.1.2.17

Factor assay  - Factor V Leiden

1,900

30218

7.1.2.18

Factor assay  - Factor VII

1,000

30219

7.1.2.19

Factor assay  - Factor VIII

750

30220

7.1.2.20

Factor assay  - Factor VIII Inhibitor

900

30221

7.1.2.21

Factor assay  - Factor IX

600

30222

7.1.2.22

Factor assay  - Factor IX Inhibitor

1,000

30223

7.1.2.23

Factor assay  - Factor X

1,000

30224

7.1.2.24

Factor assay  - Factor XI

1,000

30225

7.1.2.25

Factor assay  - Factor XII

1,000

30226

7.1.2.26

Platelet aggregration with ADP, Collagen, Adrenaline, Ristocetin

350

30227

7.1.2.27

Protein C

250

30228

7.1.2.28

Protein S

250

30229

7.1.2.29

Antithrombin III activity

250

30230

7.1.2.30

Heparin anti Xa

400

30231

7.1.2.31

Alpha 2 antiplasmin

300

30232

7.1.2.32

Anticardiolipin

400

30233

7.1.2.33

Lupus anticoagulant (screening)

80

30234

7.1.2.34

Lupus anticoagulant (confirm), conc RW

250

 

7.1.3

Other Substances/Molecules/Tests

 

30301

7.1.3.1

B12

200

30302

7.1.3.2

Folate

200

30303

7.1.3.3

Red cell folate (chemiluminescent)

250

30304

7.1.3.4

Serum iron

80

30305

7.1.3.5

TIBC

80

30306

7.1.3.6

Ferritin

250

30307

7.1.3.7

Transferrin

250

30308

7.1.3.8

EPO (erythropoietin)

250

30309

7.1.3.9

Fetal hemoglobin

80

30310

7.1.3.10

G-6-PD

40

30311

7.1.3.11

Homocystein

400

30312

7.1.3.12

Ham’s test

80

30313

7.1.3.13

Hb typing (Hemoglobin typing)

270

30314

7.1.3.14

IEP (สำหรับ antibody 3 ตัว)

800

30315

7.1.3.15

IEP (สำหรับ antibody 5 ตัว)

1,200

30316

7.1.3.16

Serum viscosity

100

 

7.1.4

Chromosome/DNA

 

30401

7.1.4.1

Chromosome study from blood/BM

1,500

30402

7.1.4.2

Chromosome study from amniotic fluid/chorionic villus

2,500

30403

7.1.4.3

DNA index (ploidy) for ALL

1,600

30404

7.1.4.4

DNA detection for β, α-thalassemia gene

1,200

30405

7.1.4.5

RT-PCR for BCR/ABL gene for diagnosis of CML

1,000

 

7.1.5

By Flow cytometry

 

30501

7.1.5.1

Flow cytometry for acute leukemia panel, AML, ALL

2,300

30502

7.1.5.2

Flow cytometry for Non Hodgkin’s lymphoma panel

1,800

30503

7.1.5.3

Flow cytometry for detection of DAF (CD55 and CD59) (blood)

600

30504

7.1.5.4

Immunophenotyping for CD34 surface antigen (blood, flow cytometry)

1,000

30505

7.1.5.5

Flow cytometry for minimal residual disease, B-ALL panel 

1,800

30506

7.1.5.6

Flow cytometry for minimal residual disease, T-ALL panel 

1,600

30507

7.1.5.7

Flow cytometry for minimal residual disease, AML panel 

1,600

 

7.1.6

HLA

 

30601

7.1.6.1

Disease association: HLA-B27 typing

500

30602

7.1.6.2

Kidney/Bone marrow transplantation - Autoantibody (T, B)

1,500

30603

7.1.6.3

Kidney/Bone marrow transplantation - Lymphocyte crossmatch T, B cell

2,000

30604

7.1.6.4

Bone marrow transplantation  - HLA-AB common Ag typing

1,200

30605

7.1.6.5

Bone marrow transplantation  - HLA-ABC complete typing

5,000

30606

7.1.6.6

Bone marrow transplantation  - HLA class II DNA High Resolution

7,600

30607

7.1.6.7

Transfusion reaction  - HLA antibody

800

30608

7.1.6.8

Transfusion reaction  - Leukoagglutinin

400

30609

7.1.6.9

Kidney transplantation  - HLA-A, B DNA typing

5,000

30610

7.1.6.10

Kidney transplantation  - Panel reactive antibody (PRA)

1,300

30611

7.1.6.11

Kidney transplantation  - HLA-DRB, DQB DNA typing

4,500

 

7.1.7

Stem cells

 

30701

7.1.7.1

Stem cell cuture for BFU-E number

600

30702

7.1.7.2

Stem cell cuture for CFU-GM number

600

30703

7.1.7.3

Stem cell processing for Autologous Bone marrow collection

7,000

30704

7.1.7.4

Stem cell processing for Autologous PBSC collection

7,000

30705

7.1.7.5

Stem cell processing for Bone marrow collection

3,000

30706

7.1.7.6

Stem cell processing for Cord blood collection

7,000

7.2. Clinical Microscopy

 

7.2.1

Urine examination

 

31001

7.2.1.1

Urine Analysis

50

31002

7.2.1.2

Specific gravity

20

31003

7.2.1.3

pH

20

31004

7.2.1.4

Albumin

20

31005

7.2.1.5

Sugar

20

31006

7.2.1.6

Bile

40

31007

7.2.1.7

Ketone body

40

31008

7.2.1.8

Phenyketonuria

30

31009

7.2.1.9

Urobilinogen

40

31010

7.2.1.10

Hemosiderin

40

31101

7.2.1.11

Pregnancy test

100

31102

7.2.1.12

Bence-Jones protein

40

 

7.2.2

Stool examination

 

31201

7.2.2.1

Routine direct smear

30

31202

7.2.2.2

Routine concentration

50

31203

7.2.2.3

Occult blood

 30

   

7.2.3

Other Examination

 

31301

7.2.3.1

Body fluid examination

60

31302

7.2.3.2

Giemsa stain for Virus or Parasite  อย่างละ

40

31303

7.2.3.3

Pneumocystis carinii

140

31401

7.2.3.4

Semen analysis

110

31501

7.2.3.5

ตรวจหา Herpes virus ด้วย DIF

100

31502

7.2.3.6

Dark field for Treponema

50

31503

7.2.3.7

Tzank’s smear (wright stain)

80

7.3. Clinical Chemistry 

 

7.3.1

Combined

 

32001

7.3.1.1

Electrolyte (Na, K, Cl, CO2)  (ชนิดละ 20 บาท)

80

32002

7.3.1.2

Blood gas analysis

130

32003

7.3.1.3

Liver function test

350

32004

7.3.1.4

Lipid profile (Cholesterol, HDL-chol, LDL-chol, TG)

200

32005

7.3.1.5

Lipoprotein electrophoresis

300

32006

7.3.1.6

Protein electrophoresis

300

 

7.3.2

Inorganic

 

32101

7.3.2.1

Osmolarity serum

120

32102

7.3.2.2

Na

20

32103

7.3.2.3

K

20

32104

7.3.2.4

Cl

20

32105

7.3.2.5

CO2

20

32106

7.3.2.6

Calcium

45

32107

7.3.2.7

Magnesium                             

70

32108

7.3.2.8

Zinc

350

32109

7.3.2.9

Phosphorus

50

 

7.3.3

Organic/Biochem

 

32201

7.3.3.1

BUN (Blood Urea Nitrogen)

45

32202

7.3.3.2

Creatinine

45

32203

7.3.3.3

Glucose

40

32204

7.3.3.4

OGTT (Oral Glucose Tolerance Test)  รวมน้ำตาล

50

32205

7.3.3.5

Uric acid

55

32206

7.3.3.6

Fructosamine

100

32207

7.3.3.7

Bilirubin, Direct

50

32208

7.3.3.8

Bilirubin, Total

50

32209

7.3.3.9

Bilirubin, Micro

60

32210

7.3.3.10

Ammonia

300

 

7.3.4

Proteins – Enzymes

 

32301

7.3.4.1

Acid phosphatase, Total

140

32302

7.3.4.2

Prostatic acid phosphatase ตัวละ

140

32303

7.3.4.3

Amylase (blood)

100

32304

7.3.4.4

CPK

90

32305

7.3.4.5

CK-MB

120

32306

7.3.4.6

LDH

60

32307

7.3.4.7

Troponin I

260

32308

7.3.4.8

Troponin T

380

32309

7.3.4.9

Alkaline phosphatase

50

32310

7.3.4.10

SGOT (AST)

50

32311

7.3.4.11

SGPT (ALT)

50

32312

7.3.4.12

Gamma glutamyl transpeptidase

130

32313

7.3.4.13

Lipase

250

 

7.3.5

Proteins – nonenzyme

 

32401

7.3.5.1

Hb A1C

150

32402

7.3.5.2

Protein, Total

50

32403

7.3.5.3

Albumin

50

32404

7.3.5.4

Albumin, Micro

270

32405

7.3.5.5

Protein, Micro

30

32406

7.3.5.6

Ceruloplasmin

300

32407

7.3.5.7

NT-pro BNP

1,500

 

7.3.6

Lipid & Lipoproteins

 

32501

7.3.6.1

Lipid  - Cholesterol

50

32502

7.3.6.2

Lipid  - TG (Triglyceride)

60

32503

7.3.6.3

Lipid  - HDL-chol

90

32504

7.3.6.4

Lipid  - LDL-chol (direct) สั่งรายการเดียว

200

32505

7.3.6.5

Apo A

200

32506

7.3.6.6

Apo B

200

32507

7.3.6.7

Lipoprotein A

250

 

7.3.7

Hormones

 

32601

7.3.7.1

ACTH (Immulite)

350

32602

7.3.7.2

ACTH (IRMA)

700

32603

7.3.7.3

Cortisol 

270

32604

7.3.7.4

Aldosterone

600

32605

7.3.7.5

Renin

800

32606

7.3.7.6

17-OH-progesterone

250

32607

7.3.7.7

DHEA-sulphate

300

32608

7.3.7.8

Thyroid hormone  - TSH (Thyroid Stimulating Hormone)

200

32609

7.3.7.9

Thyroid hormone  - T4 (Thyroxine)

180

32610

7.3.7.10

Thyroid hormone  - Free T4 (Free Thyroxine)

200

32611

7.3.7.11

Thyroid hormone  - T3 (Tri - iodothyroxine)

200

32612

7.3.7.12

Thyroid hormone  - Free T3 (Free Tri - iodothyroxine )

200

32613

7.3.7.13

PTH (intact)

200

32614

7.3.7.14

Osteocalcin

250

32615

7.3.7.15

Calcitonin

500

32616

7.3.7.16

FSH

230

32617

7.3.7.17

LH

230

32618

7.3.7.18

Estradiol

300

32619

7.3.7.19

Progesterone

250

32620

7.3.7.20

Testosterone

250

32621

7.3.7.21

Free androgen index

450

32622

7.3.7.22

Prolactin

280

32623

7.3.7.23

Growth hormone

600

32624

7.3.7.24

C-peptide

350

32625

7.3.7.25

Insulin

250

32626

7.3.7.26

Insulin  - IG F1

600

32627

7.3.7.27

Insulin  - IGF BP3

400

 

7.3.8

Drugs

 

33001

7.3.8.1

Aminoglycoside

200

33002

7.3.8.2

Isoniazid (INH) (HPLC)

220

33003

7.3.8.3

Pyrazinamide (HPLC)

220

33004

7.3.8.4

Rifampicin (HPLC)

220

33005

7.3.8.5

Vancomycin

220

33101

7.3.8.6

Carbamazepine (Tegretol)

240

33102

7.3.8.7

Phenobarbital

200

33103

7.3.8.8

Phenytoin (Dilantin)

250

33104

7.3.8.9

Valproic acid/Sodium valproate (Depakin)

250

33105

7.3.8.10

Benzodiazepine, Phenothiazine, Tricyclic antidepressant

250

33106

7.3.8.11

Chlorpromazine

200

33107

7.3.8.12

Acetaminophen

300

33108

7.3.8.13

Salicylate

300

33109

7.3.8.14

Chlorpheniramine

250

33201

7.3.8.15

Cyclosporin (CSA)

800

33202

7.3.8.16

Methotrexate

220

33203

7.3.8.17

Tracolimus

800

33204

7.3.8.18

Sirolimus

800

33301

7.3.8.19

Theophyline

250

33302

7.3.8.20

Digoxin

200

33303

7.3.8.21

Hydrocortisone, Dexamethasone, Prednisolone

250

33304

7.3.8.22

Wafarin

200

 

7.3.9

Toxicology

 

33501

7.3.9.1

Aluminium

300

33502

7.3.9.2

Cadmium

300

33503

7.3.9.3

Chromium

300

33504

7.3.9.4

Copper

350

33505

7.3.9.5

Lead

200

33506

7.3.9.6

Lithium

350

33507

7.3.9.7

Manganese

200

33508

7.3.9.8

Xenobiotic heavy metal (Mercury, Arsenic, Cadmium, Nickel)

350

33509

7.3.9.9

Other volatile agent

250

33601

7.3.9.10

Carbonmonoxide

250

33602

7.3.9.11

Acetone

250

33603

7.3.9.12

Acetonitrite

250

33604

7.3.9.13

Benzene

250

33605

7.3.9.14

Butanol

150

33606

7.3.9.15

Carbamate

200

33607

7.3.9.16

Chlorinated hydrocarbon

250

33608

7.3.9.17

Chloroform

250

33609

7.3.9.18

Cocaine

700

33610

7.3.9.19

Ethyl alcohol (Ethanol)

140

33611

7.3.9.20

Cholinesterase (plasma or red cell)

360

33612

7.3.9.21

Ethyl alcohol (Ethanol) (confirm)

840

33613

7.3.9.22

Xylene

250

33614

7.3.9.23

Isopropanol

250

33615

7.3.9.24

Marijuana (Cannabinoid) (immunoassay)

120

33616

7.3.9.25

Marijuana (HPLC)

700

33617

7.3.9.26

Methamphetamine

120

33618

7.3.9.27

Methamphetamine (confirm)

900

33619

7.3.9.28

Methanol

250

33620

7.3.9.29

Opiate (eg. Morphine, Heroin, Codeine) ตัวละ

130

33621

7.3.9.30

Opiate  (Morphine, Methadone, Pethidine) (confirm ตัวละ)

700

33622

7.3.9.31

Paraquat

250

33623

7.3.9.32

 Acetylcholinesterase activity in RBC or Plasma (Organophosphate)

250

 

7.3.10

Urine Chemistry/ hormone/ toxicology

 

34001

7.3.10.1

Osmolality urine

120

34002

7.3.10.2

Sodium

35

34004

7.3.10.3

Potassium

40

34006

7.3.10.4

Calcium

 45

34101

7.3.10.5

Creatinine

20

34103

7.3.10.6

Protein (Random)

30

34104

7.3.10.7

Protein (24 Hours)

85

34105

7.3.10.8

Urine VMA

300

34106

7.3.10.9

Urine VMA (HPLC)

600

34107

7.3.10.10

Urine catecholamine

800

34108

7.3.10.11

Urine metanephrine

1,000

34109

7.3.10.12

Urine HVA

600

34110

7.3.10.13

Urine HIAA (5-Hydroxyindoleacetic acid)

600

34111

7.3.10.14

Urine free cortisol

250

34112

7.3.10.15

17-KS

 250

34113

7.3.10.16

17-OHCS

 250

34114

7.3.10.17

Amylase

40

34115

7.3.10.18

Porphyrin

 100

34201

7.3.10.19

Copper (Urine 24 hours)

300

34202

7.3.10.20

Lead (Urine)

300

34203

7.3.10.21

Urine organic acid

2,000

34204

7.3.10.22

Paraquate (Urine)

100

34205

7.3.10.23

Amphetamine (Urine)

300

34206

7.3.10.24

Cannabis (Urine)

300

34207

7.3.10.25

Cocain (Urine)

300

34208

7.3.10.26

Thinner (Urine)

300

 

7.3.11

Body Fluid Chemistry

 

34301

7.3.11.1

Protein

70

34302

7.3.11.2

Sugar

70

34303

7.3.11.3

Chloride

70

34401

7.3.11.4

Organophosphate (Gastric lavage)

100

34402

7.3.11.5

Carbamate (Gastric lavage)

100

34403

7.3.11.6

Zinc Phosphide (Gastric lavage)

100

34404

7.3.11.7

Arsenic (Gastric lavage)

100

7.4 Microbiology Section

35001

7.4.1

AFB stain (Acid-Fast Bacilli stain)

60

35002

7.4.2

Gram stain

60

35003

7.4.3

Indian ink preparation

40

35004

7.4.4

KOH preparation

40

35101

7.4.5

Culture  - Routine culture     

110

35102

7.4.6

Culture  - Anaerobic culture

170

35103

7.4.7

Culture  - Mycobacterium culture

200

35104

7.4.8

Culture  - Hemoculture, Manual ขวดละ

80

35105

7.4.9

Culture  - Hemoculture, Automate ขวดละ

350

35106

7.4.10

Culture  - Helicobacter culture (ชิ้นเนื้อจากกระเพาะ)

400

35107

7.4.11

Culture for fungus

80

35108

7.4.12

Sensitivity Test   

130

35109

7.4.13

MIC, MBC, SBC อย่างละ

 150

35201

7.4.14

Urease test  (ชิ้นเนื้อจากกระเพาะ)

50

 

7.5. Immunological/Serology and Virology Section

 

7.5.1

Bacteria

 

36001

7.5.1.1

ASO test  - Latex

110

36002

7.5.1.2

ASO test  - Nephelometry

250

36003

7.5.1.3

VDRL (RPR)

50

36004

7.5.1.4

FTA-Abs

 200

36005

7.5.1.5

FTA-ABS Ig M

200

36006

7.5.1.6

TPHA

100

36007

7.5.1.7

Leptospira-Ab  

120

36008

7.5.1.8

S. pneumoniae Ag

 250

36009

7.5.1.9

Streptococcus gr B Ag

 250

36010

7.5.1.10

N. meningitidis ACYW 135 Ag

 250

36011

7.5.1.11

N. meningitidis B/E coli K 1 Ag

 250

36012

7.5.1.12

B. pseudomallei-Ab (Melloid titer)

80

36013

7.5.1.13

H. influenzae type b Ag

 200

36014

7.5.1.14

Helicobacter pyroli/Ab

500

36015

7.5.1.15

H.Pylori

400

36016

7.5.1.16

Mycoplasma pneumoniae-Ab

250

36017

7.5.1.17

C. defficile toxin A

500

36018

7.5.1.18

TB-DNA (PCR for TB)

1,500

36019

7.5.1.19

Weil-felix test

100

36020

7.5.1.20

Widal’s test

100

36021

7.5.1.21

Bacterial Antigen

800

 

7.5.2

Fungal

 

36101

7.5.2.1

Cryptococcus neoformans-Ag titer

270

36102

7.5.2.2

Histoplasma

180

36103

7.5.2.3

Toxoplasma-Ab

 200

 

7.5.3

Parasites

 

36201

7.5.3.1

E. histolytica-Ab

130

 

7.5.4

Virus: Hepatitis, HIV

 

36301

7.5.4.1

Hepatitis  - Anti HAV total (ELISA)

500

36302

7.5.4.2

Hepatitis  - Anti HAV IgM (ELISA)

500

36303

7.5.4.3

Hepatitis  - HAV – RNA (PCR)

1,700

36310

7.5.4.4

HBc-Ab  - PHA

140

36311

7.5.4.5

HBc-Ab  - ELISA, MEIA, ECLIA

230

36312

7.5.4.6

HBc-Ab (IgM)

 300

36313

7.5.4.7

HBe-Ag  - PHA

150

36314

7.5.4.8

HBe-Ag  - ELISA, MEIA, ECLIA

300

36315

7.5.4.9

HBe-Ab

 350

36316

7.5.4.10

HBs-Ab (Hepatitis B surface antibody)  - PHA

100

36317

7.5.4.11

HBs-Ab (Hepatitis B surface antibody)  - ELISA, MEIA, ECLIA

180

36318

7.5.4.12

HBs-Ag (Hepatitis B surface antigen)  - PHA

80

36319

7.5.4.13

HBs-Ag (Hepatitis B surface antigen)  - ELISA, MEIA, ECLIA

130

36320

7.5.4.14

HBs-Ag (Hepatitis B surface antigen)  - PCR – Qualitative

 1,700

36321

7.5.4.15

HBs-Ag (Hepatitis B surface antigen)  - Quantitative (Amplicor)

2,200

36322

7.5.4.16

HBs-Ag (Hepatitis B surface antigen)  - Quantitative (bDNA)

 3,000

36323

7.5.4.17

HBV Genotype, drug resistance (INNO-LIPA)

3,200

36330

7.5.4.18

HCV-Ab (Hepatitis C Antibody)  - PHA

190

36331

7.5.4.19

HCV-Ab (Hepatitis C Antibody)  - ELISA, MEIA, ECLIA

300

36332

7.5.4.20

HCV-Ag  - Qualitative – PCR

1,700

36333

7.5.4.21

HCV-Ag  - Quantitative (Amplicor, bDNA)

 2,500

36350

7.5.4.22

HIV-Ab (screening)  -  RAPID

250

36351

7.5.4.23

HIV-Ab (screening)  -  GPA, ELISA, MEIA, ECLIA

140

36352

7.5.4.24

HIV-Ab (confirm) WESTERN BLOT         

 1,000

36353

7.5.4.25

Anti- HTLV-1

150

36360

7.5.4.26

HIV-Ag

160

36361

7.5.4.27

HIV  - Qualitative RT-PCR

 1,700

36362

7.5.4.28

HIV  - Quantitative, viral load standard method

 2,000

 

7.5.5

Viruses: Others

 

36401

7.5.5.1

Chikungunya-Ab

250

36402

7.5.5.2

Dengue virus-Ab

300

36403

7.5.5.3

Dengue virus-Ab (PCR)

800

36404

7.5.5.4

Dengue  - Ig G (HAI)

200

36405

7.5.5.5

Dengue  - Ig M (ELISA)

300

36410

7.5.5.6

Cytomeglovirus-Ab

 250

36411

7.5.5.7

Cytomegalovirus (CMV)  - Qualitative-PCR

1,600

36412

7.5.5.8

Cytomegalovirus (CMV)  - Viral load (Amplicor)

2,500

36413

7.5.5.9

Cytomegalovirus (CMV)  - Ig G/Ig M (ELISA)

300

36415

7.5.5.10

EBV-IgA (Anti-Epstein Barr Virus)

 250

36416

7.5.5.11

EBV-IgG (Anti-Epstein Barr Virus)

 240

36417

7.5.5.12

HSV-2 Ag (Herpes simplex virus type 2 Ag)

 300

36420

7.5.5.13

SARS corona virus-Qualitative

1,600

36421

7.5.5.14

SARS corona virus-Viral load (PCR)

1,600

36422

7.5.5.15

Adenovirus, Ig G/Ig M (ELISA)

250

36423

7.5.5.16

Panenterovirus

2,200

36424

7.5.5.17

Influenza virus-A, B (ELISA)

 300

36425

7.5.5.18

Rota virus

200

36426

7.5.5.19

Rotavirus (ds-RNA PAGE test)

 250

36430

7.5.5.20

Rabies-Ab

400

36431

7.5.5.21

Rabies virus-Ag (FTA)

 250

36432

7.5.5.22

Rabies (NASBA)

1,500

36433

7.5.5.23

J.E.-Ab

 250

36434

7.5.5.24

West Nile virus

1,500

36435

7.5.5.25

Nipah virus

1,500

36450

7.5.5.26

Mumps, Ig G/Ig M (ELISA)

250

36451

7.5.5.27

Measles, Ig G/Ig M (ELISA)

250

36452

7.5.5.28

Rubella IgG

 200

36453

7.5.5.29

Rubella IgM antibody

 300

 

7.5.6

Immunology

 

37001

7.5.6.1

Rheumatoid factor test  - Latex

80

37002

7.5.6.2

Rheumatoid factor test  - Nephelometry

200

37003

7.5.6.3

FANA

450

37004

7.5.6.4

Anti-DNA

200

37005

7.5.6.5

Anti-Sm

90

37006

7.5.6.6

Anti-Sm (ELISA)

350

37007

7.5.6.7

Anti-nRNP (Immunodiffusion)

90

37008

7.5.6.8

Anti-nRNP (ELISA)

350

37009

7.5.6.9

Anti-Ro (SS-A)

400

37010

7.5.6.10

Anti-La (SS-B)

400

37011

7.5.6.11

Anti-Scl 70

150

37012

7.5.6.12

Anticentromere

250

37013

7.5.6.13

Anti-MPO (Myeloperoxidase)

550

37014

7.5.6.14

Anti-PR3 (Proteinase 3)

550

37015

7.5.6.15

ANCA

300

37016

7.5.6.16

Antimitrochondrial

300

37017

7.5.6.17

Smooth muscle Ab

300

37018

7.5.6.18

Anti-LKM (Liver-Kidney Microsome)

300

37019

7.5.6.19

Thyroid antibody test

 200

37101

7.5.6.20

Complement C3 level  - Latex

50

37102

7.5.6.21

Complement C3 level  - Nephelometry

250

37103

7.5.6.22

CRP (C-Reactive protein)  - Latex

110

37104

7.5.6.23

CRP (C-Reactive protein)  - Nephelometry

170

37105

7.5.6.24

CH50

150

37106

7.5.6.25

Cold agglutinin

40

37201

7.5.6.26

Immunoglobulin level (IgG, A, M)

 350

37202

7.5.6.27

Heterophile-Ab test

 200

37203

7.5.6.28

T-Lymphocyte subpopulation (CD4)

880

 

7.5.7

“Tumor markers”

 

37301

7.5.7.1

Alpha Fetoprotein (AFP)  - PHA

80

37302

7.5.7.2

Alpha Fetoprotein (AFP)  - ELISA, MEIA, ECLIA

270

37303

7.5.7.3

Beta-HCG   

270

37304

7.5.7.4

Beta-2 microglobulin, serum/urine

400

37305

7.5.7.5

HCG titer

 300

37306

7.5.7.6

CA 125

600

37307

7.5.7.7

CA 19-9

600

37308

7.5.7.8

CEA (Carcinoembryonic antigen)

300

37310

7.5.7.9

PSA

300

37311

7.5.7.10

Free PSA

400

37312

7.5.7.11

Prostatic Acid Phosphatase

400

7.6 Genetic testings

37501

7.6.1

Metabolic screen

          200

37502

7.6.2

Quantitative plasma amino acid analysis

       2,500

37503

7.6.3

Urine organic acid analysis

       2,500

37504

7.6.4

Urine Thin layer chromatography for MPS

       2,000

37505

7.6.5

Carnitine/acylcarnitine analysis

       2,000

37506

7.6.6

Chromosome breakage study

       2,500

37507

7.6.7

Fluorescence in situ hybridization using probe

       2,500

37508

7.6.8

PCR for SRY gene

          500

37509

7.6.9

PCR (methylation sensitive) for fragile X syndrome

       2,500

37510

7.6.10

PCR (multiplex) for Duchenne/Becker muscular dystrophy

       2,500

37511

7.6.11

MLPA test for Duchenne/Becker muscular dystrophy

       2,500

37512

7.6.12

PCR (methylation sensitive) for methylation analysis

       2,500

37513

7.6.13

PCR-RFLP for spinal muscular atrophy

       1,000

37514

7.6.14

PCR-RFLP for Hb E allele

          500

37515

7.6.15

PCR-ASA for common V37I GJB2 mutation in hearing loss

          500

37516

7.6.16

PCR-ASA for factor V Leiden

          500

37517

7.6.17

PCR-ASA for MTHFR C677T

          500

37518

7.6.18

PCR-ASA (multiplex) for thrombophilia variants

       1,000

37519

7.6.19

PCR-Gap (multiplex) for  deletional alpha thalassemia

          500

37520

7.6.20

PCR-ASA (multiplex) for non-deletional alpha thalassemia

          500

37521

7.6.21

Real time PCR for ApoE polymorphism

       1,000

37522

7.6.22

Real time PCR for Charcot - Marie-Tooth type IA

       2,000

37523

7.6.23

Real time PCR for CYP450 2C9

       1,000

37524