ติดต่อเรา  
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ชั้น ๖ อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ ถนนอัษฎางค์
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทร ๐-๒๒๒๓-๑๑๙๖ โทรสาร ๐-๒๒๒๓-๑๑๙๖
Hotline : ๕๐๖๓๑-๓
E-mail: moi0217@moi.go.th